Vyhlášky

Vyhláška o odpadech

Obec Březnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce Březnice se na svém zasedání dne 7.1.2008.usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

(1)     Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně nakládání s odpadem stavebním.

(2)     Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce a produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).

Čl. 2

Základní pojmy

(1)          Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
o odpadech.
[1]

(2)          Komunálním odpadem[2] se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad
v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů)
[3], s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

(3)          Nebezpečným odpadem se podle zákona o odpadech rozumí odpad uvedený
v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise
a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech
[4].


Čl. 3

Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému :

 

a)            papír a lepenka

b)            nápojové kartony (např. krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, vína atd.)

c)            sklo

d)            plasty (např. PET lahve, obalové plasty atd.)

e)            objemný odpad – odpad bez nebezpečných vlastností, který pro své rozměry nemůže být ukládán do sběrných nádob na směsný odpad (např. koberce, lina, matrace, nábytek, bedny atd.),dle důležitosti se provede svoz odpadu – kovů, likvidace biologického odpadu je na požádání zabezpečeno /není pravidlem/

f)              elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností (např. žehličky, fény, myčky, mixery, holící strojky, pily, rádia, sekačky atd.)

g)            nebezpečné složky komunálního odpadu

h)            směsný - zbytkový odpad

Čl. 4

Systém nakládání s komunálním odpadem

Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 3 této vyhlášky se ukládají na těchto místech:

a)             Papír a lepenka je ukládán do určené nádoby Před uložením se objem minimalizuje stlačením či slisováním (sešlápnutím... atd.).

b)             Nápojové kartony jsou ukládány do určené nádoby Před uložením se objem minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím.

c)             Barevné i bílé sklo se ukládá do kontejnerů – předem určené a označené bílé sklo a barevné sklo Plasty jsou ukládány do označených kontejnerů před popsaných jako plasty.

d)             Objemný odpad – nejméně dvakrát ročně bude v termínech a z míst stanovených obecním úřadem prováděn mobilní svoz tohoto odpadu

e)             Elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností – viz předchozí bod

f)               Nebezpečné složky komunálního odpadu – dle potřebnosti je proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu – nebezpečný odpad je vybírán v určený den a ihned odvezen. Lokalita uložení nebezpečného odpadu je předem určena, nebezpečný odpad je před odvezením zabezpečen.

g)             Směsný zbytkový odpad – se ukládá do typizovaných sběrných nádob „Popelnic“.

(1)          Do nádob a na místa určená v čl. 4 v odst. 2 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné složky komunálního odpadu, než pro které jsou určeny. Do odpadkových košů je možné ukládat pouze drobný směsný komunální odpad, který vznikl v souvislosti s pobytem osoby na veřejném prostranství.

(2)          V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo, tak aby byly přístupné pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.

Čl. 5

Sběrný dvůr

Čl. 6

Nakládání se stavebním odpadem

(1)          Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

(2)          Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob popř. právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, se ukládá, na náklady těchto osob, na místo určené obecním úřadem. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech na místa k tomuto účelu určená vlastními prostředky nebo jiným způsobem.

Čl. 7

 Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů[5].

Čl. 8

Dohled

Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

(1)          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1998

Čl. 9

Účinnost

(1)          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

              Karel Kubíček                                                                     Daniela Valentová       

              místostarosta obce                                                                      starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.1.2008

Sejmuto z úřední desky dne:    21.1.2008[1] § 3 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[2] § 4 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

[3] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

[4] § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[5] např.: zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějčích předpisů,

zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů