Povinné informace

1. Název

Obec Březnice


2. Důvod a způsob založení

Obec Březnice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Březnice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 


3. Organizační struktura

Obec Březnice má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Březnice

Březnice 48

39171  Březnice

Telefon: 381 219 936
Fax:

E-mail: starosta@obecbreznice.cz
Www: www.obecbreznice.cz
ID DS: 4cebi8z
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Březnice

Březnice 48

39171  Březnice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí: 19:30-20:30
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

4. 4 Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5 Elektronická adresa internetových stránek

www.obecbreznice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Březnice

Březnice 48

39171  Březnice

4. 7 Elektronická adresa podatelny

E - podatelna

4. 8 Datová schránka

4cebi8z


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 5220301/0100
Banka:  Komerční banka a.s.


6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ): 00252131

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): není přiděleno

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet


9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .


10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .


11. Předpisy

10.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Březnice jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízení.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Březnice je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Sazebník úhrad
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .


Tisk článku

Jednací řád zastupitelstva obce Březnice


Zastupitelstvo obce Březnice vydává podle § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích jednací řád zastupitelstva obce Březnice. 

1. Úvodní ustanovení
Jednací řád zastupitelstva obce Březnice upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky týkající se zasedání zastupitelstva obce.

2. Pravomoci zastupitelstva obce
1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
2. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování i v hospodaření s obecním majetkem.

3. Svolání jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání. Požádají-li o to alespoň 2/7 členů zastupitelstva nebo pověřený či krajský úřad, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21dnů.

4. Příprava jednání zastupitelstva obce
1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta s místostarostou podle stanoveného programu, přitom stanoví zejména dobu a místo jednání, odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů, způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.
2. Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.
3. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu 7 výtisků na obecní úřad tak, aby mohly být doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.
4. Materiály po jednání zastupitelstva obce obsahují: název materiálu, jeho obsah, návrh na usnesení .
5. předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout opatření.
6. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany obce nejpozději do 5 dnů před jednáním a to na úřední desce obecního úřadu nebo místním rozhlasem.

5. Účast členů zastupitelstva obce na jednání
1.Členové zastupitelstva obce jsou povinni se účastnit každého jednání zastupitelstva, jinak jsou povinni se předem ústně nebo písemně omluvit starostovi s udáním důvodu nepřítomnosti.Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta. 


6. Program jednání
1. Program jednání navrhuje starosta ve spolupráci s místostarostou.
2. Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno pouze o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením do programu vylovilo zastupitelstvo souhlas. Návrh programu sdělí na začátku zasedání starosta, zastupitelstvo obce o něm rozhoduje hlasováním.
3. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. Nevyhoví-li
zastupitelstvo, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li
navrhovatel přesto na projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním.

7. Průběh jednání zastupitelstva obce
1. Jednání zastupitelstva řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
2. Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li
při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo zbývajícímu programu.
3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a rozhodnutí, zda diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť, dá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva jako ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
4. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
6. Úvodní slovo k hlavním zprávám vede předkladatel.
7. Do diskuze se hlásí účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího nebo platných právních předpisů.
8. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům pořadu.
9. Do diskuze se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout.
11. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. 

8. Příprava usnesení zastupitelstva obce
1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv
projednaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány přesně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise.
3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti obce starostovi, místostarostovi, ale i dalším členům zastupitelstva obce.
4.Jednotlivá usnesení budou očíslována systémem : č.jednání/č.schůze ZO/rok. 


9. Hlasování
1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Vyžaduje-li to povaha usnesení, hlasuje zastupitelstvo o jednotlivých bodech navrženého usnesení. Jejich pořadí pro postupné hlasování stanoví předsedající.
3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
4. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
5. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce.Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
6. Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta spolu se 2 jmenovanými ověřovateli.
Obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta a místostarosta.
7. Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšením na úřední desce OÚ Březnice a internetových stránkách obce.

10. Dotazy členů zastupitelstva obce
1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazuje starostovi, jeho zástupci,
předsedům výborů a požadovat od nich vysvětlení.
2. Na dotazy odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje
prošetření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
3. Dotazy vznesené na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a o nich a jejich vyřízení je vedena evidence u obecního úřadu. 

11. Péče o nerušený průběh jednání
1. Nikdo nesmí rušit jednání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.
2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo 

12. Ukončení zasedání zastupitelstva obce
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných zastupitelů pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V tomto případě svolá zasedání znovu do 14 dnů.

13. Organizačně technické náležitosti zasedání zastupitelstva obce
1. O průběhu jednání zastupitelů obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení a jejich plnění.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh hlasování, jednání a obsah usnesení.
3. V zápisu se uvádí: den jednání, jména určených zapisovatelů, jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva, program jednání, průběh diskuze se jmény řečníků, podané návrhy, výsledek hlasování, podané dotazy a návrhy, schválené znění usnesení, další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.
4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být na obecním úřadě uložen k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá okresnímu archívu k archivaci.
5. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání
zastupitelstva obce.
6. Zápis bude obsahovat číselné označení – pořadové číslo jednotlivých schůzí ZO.

14. Zabezpečení a kontrola usnesení
1. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta se svým zástupcem a informuje čtvrtletně zasedání zastupitelstva obce o plnění jednotlivých usnesení.
2. Výbory sledují opatření a kontrolují výsledky plnění usnesení na úsecích spadajících do jejich působnosti. 


15. Účinnost
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce,tj. dne 6.12.2010

Tisk článku

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Tomáš Kaspřík
Ulice/č.p.: Opařany 261
PSČ, město(obec): 39161, Opařany
Telefon: 606650293
E-mail: kasprik@gmail.com