Vyhlášky

Požární řád obce

OBEC  Březnice

 

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2008,

kterou se vydává Požární řád obce

 

Zastupitelstvo obce  Březnice se na svém zasedání dne 31.1.2008 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Březnice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

 (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami              a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou/jednotkami požární ochrany:

a) jednotka SDH      název Březnice             kategorie JPO  - 3 -      se sídlem Březnice.

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou vedeny v dokumentaci obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) pálení větví a klestu v lesích, rozdělávání ohňů v blízkosti čerpacích stanic pohonných hmot, stohů či objektů. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením předem na Obecním úřadu Březnice a na HZS Tábor. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

b) pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní více jak 100 osob; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením  požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce,

c) sklizeň obilí

 

        (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) letní období od 1.4. do 30.10.

     Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zřízením  požární hlídky.   

     Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.  

 (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) kulturní středisko - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena  zřízením požární

    hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce

b) ostatní budovy v majetku obce Březnice /OÚ, požární zbrojnice, šatny TJ Březnice/

c) objekty Družstva Agra Březnice

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice – Březnice náves před KD - anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přirozené

   

Zdroje vody pro hašení

Vodní zdroj:

Čerpací stanoviště:

Kapacita vodního zdroje:

Použitelnost:

 

 

 

 

Rybník Bodlák

Na hrázi

 

Celoročně

  

  

b) umělé

   

Požární nádrž Březnice

U nádrže

....... m3

Celoročně

Vnější odběrná místa požárních hydrantů

U jednotlivých hydrantů

....... m3

Celoročně

 

 

 (2) Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku    a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce (příloha č. 4), který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené           v článku 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje[1].

(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec Březnice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů”

a) OÚ 381219936, 724180226

(2) Obec Březnice zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”.

a) rodinné domy –členové SDH – jmenovitě řešeno v dokumentaci obce. Jména lze měnit pouze od 1.1. příslušného roku, proto se neurčují přímo .

 (3) Požár lze také hlásit na telefonním čísle HZS tel. č. 150, popř. na tísňovou linku tel. č. 112

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci Březnice se provádí:

a)   obecním rozhlasem

 

 

 

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1991 požární řád obce.

 

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 
 
 
 
Kubíček Karel                                                                                      Valentová Daniela

…………….                                                                                        ………………

Titul Jméno Příjmení                                                                              Titul Jméno Příjmení

místostarosta                                                                                         starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha č. 1

 

 

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

 HZS Tábor

HZS Bechyně 

SDH Březnice 

II.

 HZS Tábor

HZS Bechyně

SDH Březnice 

III.

 HZS Tábor

HZS Bechyně 

SDH Březnice 

 

 

Příloha č. 2

 

Dislokace JPO

 

 

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

 Březnice

 3

 12

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

 Požární stříkačka PS 121

 1 ks

 Automobil Avia – zařazeno v HZS JK

 1 ks

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Příloha č. 4

 

Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace

 

Mapka je součástí – výpis z katastru nemovitostí

 

[1] § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů