Obec Březnice

Jihočeský kraj - okres Tábor

Březnice 48
391 71 Březnice u Bechyně starosta@obecbreznice.cz
Počet návštěvníků
Celkem: 529859 Měsíc: 0 Týden: 0
Užitečné odkazy
Kino Bechyně
Kino Týn

Pro majitele GPS navigací

49°15'6.371"N
14°30'50.352"EPartnerem obce je

Skupina ČEZ

Turistický typ

Infocentrum JE TEMELÍN

Stopa po kosmickém záření, ptačí stezka, motýlí louka nebo fotografie z makety reaktorového sálu. I taková lákadla čekají na návštěvníky Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Přesvědčte se sami, otevřeno je denně od 9:00 do 16:00 hodin (o prázdninách 9:00-17:30). Více informací najdete zde.
Archiv
Tisk článku

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2010

Přítomni: pp. Valentová, Burianová, Zahrádková,Jošt, Kubíček, ing. Hájíček
Omluveni: p. Jiříček


Program:
1. Nabídka na zhotovení lesního hospodářského plánu pro dalších 10 let
2. Usnesení – dražební vyhláška jatka Březnice
3. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Agra Březnice - schválení havarijního plánu
4. Setkání starostů na JETE Temelín
5. Jednání s p. ing. Marouškem – projednání zhotovení projektu na zástavbu RD
6. Ostatní

1. Společnost Lesinfo poskytla obci nabídku na zhotovení lesního hospodářského plánu. Současný plán končí dne 31.12.2011. Nabídka je přílohou zápisu. Bylo doporučeno, aby se získala a oslovila ještě nějaká firma pro vytvoření LHP. Bude předložena nepříštím zasedání zastupitelstva obce, kde se rozhodne, kdo dostane zakázku. Zastupitelé souhlasí.

Pro: 6
Proti. 0
Zdržel se. 0


2. Exekuční příkaz na uspokojení oprávněných osob – manželé Pivoňkovi a manželé Václavovi ve věci pohledávky ve výši Kč 141.897,30 a i nákladů exekuce. Povinní ve věci exekuce jsou manželé Kořínkovi, bytem Praha. Jedná se o :

- pozemek par.č. 193 v k.ú. Březnice na LV 625
- budova bez č.popisného na st.p. č. 193 na LV 625
- pozemky ve zjednodušené evidenci č. 892,902 a 903

uvedené nemovitosti budou draženy jako jeden celek a výsledná cena nemovitostí byla stanovena na Kč 1.900.000,--, Dražba se koná dne 20.4.2010 v 15.00 hod.
Zastupitelé berou na vědomí.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se. 0


3. Vodoprávní řízení ve věci havarijního plánu Družstva Agra Březnice – po uplynutí doby do dne 20.3.2010 se rozhodne o udělení souhlasu pro havarijní plán. Jedná se zde o to, že v areáu družstva se skladují pohonné hmoty, hnojiva, nebezpečné látky – vše musí být v souladu se zákony. Zastupitelé berou na vědomí.

Pro: 6
Proti. 0
Zdržel se. 0

4. Na setkání starostů okolo JETE se mluvilo hlavně o dostavbě dalších 2. bloků JETE: Co to bude znamenat pro občany naší obce – možnost získání zaměstnání buď přímo na Temelíně, nebo u dodavatelských firem, které budou zajišťovat dostavbu, dále se bude jednat os služby pro zaměstnance JETE – ubytování, obchody, atd… Dále se zde jednalo o výstavbě silnic a to hlavně tří směrů na Tábor, Č. Budějovice a Písek. Silnice jsou zcela nevyhovující a proto musí dojít ke stavbě obchvatů okolo obcí. Pro naši obec to znamená konečně zprovoznění Táborky – odklon dopravy z obce Březnice. Silnice je v majetku obce , nebude problém udělat převod na stát. Co se týká směru na Tábor – bude se jednat dále o obchvat obce Všechlapy, Malšice, Slapy, u Sudoměřic kruhová křižovatka. Na JETE dojde dne 31.7.2010 k otevření skladu vyhořelého paliva a přijmutí první schránky s vyhořelým palivem. Společnost ČEZ bude v řadě programů realizovat možné změny ÚP obcí, bude hledat v obcích domy na prodej nebo ubytování, možnost nové výstavby.

Pro:6
Proti:0
Zdržel se:


5. Ing. Maroušek na zastupitelstvu obce projednal návrh na zhotovení projektu ohledně nové rodinné zástavby. \Jedná se hlavně o upřesnění , kde bude rodinná zástavba, jak musí být vyprojektované cesty, veřejná prostranství, vodovod, kanalizace, ČOV, atd. Až bude projekt hotový, bude předán ke schválení, zatím se jedná pouze o přípravná jednání.

Pro:6
Proti:0
Zdržel se. 0


6.Ostatní.
- od 3.5.2010 bude odvoz popelnic každé pondělí-sudý týden
- objedná se kontejner na odvoz odpadů

Postřehy starostky obce:
- starostka obce informovala přítomné zastupitele, že je třeba udělat jarní úklid a to okolo OÚ, zakornit plochu veřejných parků /kůra je nakoupena/, shrabat listí, uklidit park před hospodou. Dále zajistit prořezání 3 stromů před Valentovy č. 6 – osobní domluva p. Valenta, po sběrném dvoru udělat osázení keři – terénní úpravy
- oprava kamen v kulturním domě – nevyhovující stav rour – než se kamna opraví, vydán zákaz topení, dále se jedná o úpravu místnosti za přísálím, v současné době jako skladiště, ne jako místnost
- byly zavěšeny sítě zčásti /pořízeny družstvem Agra/, je třeba se domluvit na brigádě, hřiště neslouží jenom sportovcům, ale i ostatním občanům v případě konání jakékoliv akce/hasiči, oslavy obce/.
- Na základě upozornění p. Knížete Romana je třeba se zamyslet nad stabilitou ochrané zdi – směr k silnici – návrh sundání reklam – protože se jeví jako nestabilní – v případě pádu stěny se jedná o veliké nebezpečí, že to někoho zabije.
- Před domem č. 35 byla OSS dána zábrana ohledně propadu komunikace a odtržení pásu, musí se řešit ve spolupráci s krajem
- Vyzvat občany, aby před domy vyčistili kanály, nebo zastupitelé by měli obejít obec a rošty vyčisti, jedná se o to, aby voda nezatopila domy/SDH by měl na akci dohlédnout/
- Pro sezónu 2010 bude o veřejnou zeleň pečovat p. Jošt jan ml, p. Čerňanská
- Silnice do Jamníku je po zimě ve špatném stavu – úprava Turbem byla zastupiteli zamítnuta /navrženo v roce 2008 starostkou obce – jednalo se o cca 25 tis. Kč/, v současné době se bude jednat o opravu náročnější – jezdí zde i Agra s těžkými stroji možnost pro těžké stroje uzavření silnice Starostka obce povolá firmu pro odhad nákladů na opravu silnice , bude předneseno na zastupitelstvu dne 3.5.2010

Zapsala Valentová Ověřil: Burianová, Kubíček

Tisk článku

Tisk článku

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.2.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.2.2010


Přítomni: pp. Valentová, Burianová, Zahrádková, Jošt, Kubíček, Jiříček ing. Hájíček


Program:
1. Smlouva na okna – dům č. 73 - 2 byty
2. Volby 28.5. – 29.5. 2010 – do Poslanecké sněmovny
3. Cenová nabídka na zaměření parcel – pro rodinné domy
4. Příspěvek na činnost MS Zelený háj Březnice
5. Zpráva o stavu veřejného pořádku a bezpečnostní situaci za rok 2009
6. ČSÚ – sčítání osob, domů a bytů v roce 2011
7. Výzva k doplnění žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ – oprava elektrického vedení v obci Březnice nová ulice
8. Dodatek č. 1 k nájmu pozemků č. 184/2009
9. Ostatní

1. Byla projednána a odsouhlasena smlouva na okna do bytového domu č. 73 – byt Tupých a byt Turečkovi, dále vchodové dveře. Odsouhlasená cena je Kč 139.269,-- záloha byla poskytnuta ve výši Kč 70.000,--. Akce je dotována z rozpočtu obce.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0


2. Ve dnech 28.5 – 29.5. 2010 se budou konat volby do poslanecké sněmovny. Komise u voleb bude složena dle výběru mezi studenty, ostatními dobrovolníky.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se. 0

3. Cenová nabídka na zaměření parcel pro rodinné domy byla přijata od ing. Dvořáčka – geodetická kancelář v nabízené ceně Kč 88.038,--. Jedná se o oddělení pozemku, vytyčení vlastnické hranice, stabilizace mezníků a množstevní sleva. Nabídka je přílohou zápisu. Jedná se předběžně o cenu, která bude upřesněna na zastupitelstvu v březnu.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0


4. Příspěvek na činnost MS Zelený háj ve výši Kč 15.000 – bude poukázáno na účet MS, příspěvek poskytnut jako každý rok na činnost MS – úpravy veřejných zelení.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se. 0
5. Zpráva o stavu veřejného pořádku a bezpečnostní situace za rok 2009 byla přednesena p. Floriánem. Ze zprávy vyplývá, že v obci Březnice se nic závažného v roce 2009 nestalo. Největší počet přestupků byl spáchán v obci Sudoměřice u Bechyně. Zprávu zastupitelé berou na vědomí a souhlasí s ní.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se. 0

6. Sčítání osob, domů a bytů v roce 2011 bude vyžadovat řadu přípravných opatření ze strany obce. ´Daje o budovách z RSOB budou sloužit jako podklad pro tisk sčítacích archů. Součástí sčítcích archů bude i metodika postupu prací. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Pro: 7
Proti. 0
Zdržel se. 0 


7. Výzva k doplnění žádosti o nadační příspěvek č. 5822 - \nadace ČEZ poskytla obci příspěvek ve výši Kč 180. 000,-- na opravu veřejného osvětlení. Žádalo se o kč 200.000,--, osvětlení bude opravováno v ulici mezi novou zástavbou vhledem ke špatnému stavu sloupů, a dále bude opraven rozvaděč hlavní u obecního úřadu. Zastupitelé souhlasí.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0 

8. Starostka obce informovala přítomné zastupitele o dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pozemků č. 184/2009 – jedná se o úpravy plochy pozemků . Původní stav je 14,0030 ha, současný stav je 13,5141 ha. Datum provedení změny je 10.3.2010.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0


9. Ostatní

- odevzdán výkaz o spotřebě vody v obci
- v březnu bude výroční schůze MS Zelený hájZapsala: Valentová Ověřil: Burianová,. Kubíček

Tisk článku

Tisk článku

Zápis

ze dne 16.1.2010 – konaný v KD Březnici

Zápis ze dne 16.1.2010 – konaný v KD Březnici


Přítomni: pp. Valentová, Burianová, Zahrádková, Jošt, Kubíček, Jiříček ing Hájíček


Program:
1. Výroční zpráva za rok 2009 – hospodaření obce, rozpočet na rok 2010
2. Ostatní


Na výročním zasedání zastupitelstva obce byla kompletně probrána výroční zpráva obce za rok 2009 , hospodaření obce na straně příjmů a výdajů, výroční zpráva obce je založena na obecním úřadě.
Bilance příjmů : Kč 4.100.720,48 /skutečnost/
Bilance výdajů: Kč 4.095.550,73 /skutečnost/
Splátka úvěru: KČ 364.000,-- úvěr na pozemky na RD
Stav na bankovních účtech k 31.12.2009: Kč 204.587,91
Ukazatel dluhové služby: 9,83 %
Zpráva byla přijata všemi přítomnými zastupiteli. Zároveň byli přítomni hosté – p. Šťastný a p. Bárta – správce lesa – bylo sděleno , kolik jsme prodali dřevní hmoty, kolik dřevní hmoty bylo vytěženo. Zpráva založena na obecním úřadě.

2. Ostatní.

Zastupitelé obce projednali a schválili zapojení obce Březnice do projektu opravy hřbitovní zdi v Sudoměřicích – bude se jednat o opravu z POV, podíl nákladů celé akce bude rozpočítán dle obyvatel jednotlivých obcí, které se na projektu budou podílet. Zastupitelé souhlasí s opravou zdi a zapojení do projektu.

Pro. 7
Proti: 0
Zdržel se: 0Zapsala: Valentová Daniela


Ověřil: Burianová Jana, Kubíček Karel

Tisk článku

Tisk článku

Zápis

ze zasedání obce konaného dne 1.3.2010

Zápis ze zasedání obce konaného dne 1.3.2010


Přítomni: pp. Valentová, Burianová, Zahrádková, Jošt, Kubíček, Jiříček, ing. Hájíček

Program:

1. Objednávka č. 4100118978 – na kulturní a sportovní akce v roce 2010 – spolupráce s ČEZ.
2. Cvičení orgánů krizového řízení dotčených správních orgánů ve dnech 22. – 23. 9.2010
3. Nabídka na zaměření parcel pro RD
4. Ostatní


1. Objednávka č. 4100118978 v sobě zahrnuje: memoriál p. Vaněčka v soutěži o putovní pohár – bude se konat v červenci, dále letní sportovní hry – datum konání srpen 2010, pouťové posezení pod kaštany – září 2010 a setkání důchodců v říjnu 2010. Celkově se dostalo Kč 80.000,-- Kč na všechny akce. Bude procentuelně rozděleno dle podané žádosti. TZN, že na memoriál p. Vaněčka se poukáže Kč 20.000,--, na letní hry Kč 15.000,--, na pouťové posezení se poukáže Kč 15.000,-- a na setkání důchodců se poukáže Kč 30.000,--, protože se objednají soubory . Zastupitelé berou na vědomí.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0


2. V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2010 – 2012 se bude jednat o cvičení ve dnech 22. – 23. 9. 2010 . Cvičení se bude jmenovat „Zona 2010“. Bude se jednat o simulovanou havárii MU 3 na JETE Temelín.. Bude se jednat o po,měrně rozsáhlé cvičení se zapojením obyvatel. Zastupitelé berou na vědomí.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Nabídka na zaměření parcel – došla od ing. Aleše Malého v konečné podobě v rozsahu Kč 85.410 bez DPH. Jedná se o upřesnění nabídky dle minulého zápisu.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se. 0

4. Ostatní.

- trest zákazu pobytu v Jihočeském kraji v trvání 4 let pro p. Miroslava Vodičku posledním bytem Heřmanice – Ostrava Hrabůvka.
- Upřesnění volebních stran
- Upřesnění akce sčítání osob, bytů a domů – do 10.6.2010 a do 15.6.2010 musí být předány podklady – vyplněné formuláře – jelikož sčítání bude součástí celoplošného sčítání dat v EU
- Upřesnění volebních materiálů, přihlášených stran
- Oznámení skupiny EON o odstraňování porostů z území elektrického vedení
Zapsala: Valentová, ověřil: Burianová, Kubíček

Tisk článku

Dnes je 23.07.2018

Svátek slaví Libor

Aktuality

Volby 2018
Kandidáti, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu obce Březnice a zúčastnit se tak voleb do zastupitelstva obce Březnice, mají možnost se přihlásit na obecním úřadě v tomto týdnu. Nejlépe Starostovi obce na tel: 724180226
více
Informace k podávání kandidátních listů
pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 volební strany (viz níže - § 20 zákona č. 491/2001 Sb.) mohou podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí prostřednictvím svého zmocněnce (nezávislý kandidát podává kandidátní listinu sám) na příslušném registračním úřadě. Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý dne 31. července 2018 do 16,00 hodin.
více

Jste spokojení s kulturním děním v naší obci

Velmi
odpověď Velmi (56%)
56%
Málo
odpověď Málo (17%)
17%
Vůbec
odpověď Vůbec (26%)
26%
Nadace ČEZ